• 10 Resultaten van 1Gezin1Plan1Regisseur

  1. Zelfregie wordt versterkt

  De klant(en) staan centraal en zelfregie wordt gestimuleerd waardoor eigen kracht en zelfverantwoordelijkheid wordt versterkt.

  2. Iedereen is betrokken

  De klant leeft (meestal) binnen een huishouden of een gezin. Systeemgericht werken zorgt ervoor dat alle leden van het huishouden meedoen bij het voeren van regie.

  3. Samenredzaamheid en participatie worden vergroot

  Het sociaal netwerk, samenredzaamheid en participatie wordt vergroot door leden van het netwerk met elkaar te verbinden en deelnemen aan de samenleving te stimuleren.

  4. Er wordt ondersteuning binnen een samenhangend systeem geboden

  Ondersteuning wordt binnen een samenhangend systeem geboden. Bij problematiek van een gezinslid worden de gevolgen voor de andere gezinsleden onderzocht. indien nodig wordt gestuurd op duurzame veiligheid en herstel van de schade.

  5. Er is continuïteit binnen de gemaakte afspraken

  Als er zorgen bestaan over de veiligheid van gezinsleden, kan zorg en ondersteuning wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend zijn. Continuïteit binnen de afspraken die er zijn, is belangrijk.

  6. Zorg wordt duurzaam ingezet

  Zorg wordt duurzaam ingezet.  Er is oog voor chronische problematiek bij kwetsbare huishoudens. Chroniciteit geeft blijvende veiligheidsrisico’s, ook als het acute probleem van een crisis bedwongen is. Kwetsbaarheid en chroniciteit betekent dat de intensiteit van de zorg van wisselende aard kan zijn.  

  7. De samenwerking tussen betrokkenen is helder

  1Gezin1Plan1Regisseur geeft alle betrokken partijen een samenwerkingskader waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn en op- en afschalen helder kan worden uitgevoerd.

  8. Er is zicht op kwaliteit

  1Gezin1Plan1Regisseur geeft zicht op de kwaliteit van de zorg. De resultaten van de ingezette zorg kunnen SMART worden gemonitord waardoor direct kan worden bijgestuurd indien de zorg niet is afgestemd.

  9. Er is zicht op effectiviteit

  1Gezin1Plan1Regisseur geeft lokale teams zicht op effectiviteit van de zorg en de zorgaanbieders.

  10. Er is zicht op financiële kaders

  1Gezin1Plan1Regisseur biedt mogelijkheden om financiële kaders te monitoren en te sturen op het beleid binnen het sociaal domein.