8 resultaten van 1Gezin1Plan1Regisseur

1. We versterken zelfregie.

Het is jouw leven en jouw plan. Jij staat centraal en bepaalt wat nodig is. Wij helpen je om dingen zelf of samen met anderen te doen. We versterken jouw eigen kracht en zelfverantwoordelijkheid.

To do voor de regisseur: Betrek de klant vanaf de start bij het overleg, plan en uitvoering.

2. Iedereen is betrokken.

Jij leeft samen met anderen die jij belangrijk vindt. Dat zijn de leden van jouw gezin, familie of vrienden. Wij werken systeemgericht. Dat zorgt ervoor dat iedereen die jij belangrijk vindt mee kan doen.

To do voor de regisseur: Neem alle leden van het huishouden mee vanaf de start.

3. Samenredzaamheid en participatie wordt vergroot.

Je wilt je verbonden voelen met anderen. Je wilt samen leven en samen doen. Wij werken samen met jou aan het vergroten van jouw netwerk. We ondersteunen jou om samen te leven en samen te doen.

To do: Verbind het netwerk met de klant vanaf de start. Vraag naar dromen, wensen en doelen.

4. We bieden hulp binnen een samenhangend systeem.

Als een gezinslid zorgen heeft, kijken we ook naar de gevolgen voor de andere gezinsleden. Als het nodig is, werken we aan duurzame veiligheid en herstel van opgelopen schade.

To do voor de regisseur: Werk met een ondersteuningsplan en eventueel veiligheidsplan, stel samenhangende doelen en concrete acties vast en voer uit.

5. Er is continuïteit binnen de gemaakte afspraken.

Als er zorgen zijn over de veiligheid, kan de hulp wel vrijwillig maar niet vrijblijvend zijn. We werken samen aan veiligheid. We houden ons daarbij aan de afspraken.

To do: Werk bij onveiligheid altijd met 1G1P1R, werk volgens de landelijke visie ‘Gefaseerd samenwerken aan veiligheid’,  stel het veiligheidsplan vast met realistische veiligheidsafspraken en voer uit.

6. Zorg wordt duurzaam ingezet.


We letten op blijvende problemen als je kwetsbaar bent. Zelfs als de grootste problemen opgelost zijn, kunnen er nog risico’s zijn. Bij kwetsbaarheid en chroniciteit kan de zorg van wisselende aard zijn.

To do: Biedt, zolang als nodig, continuiteit bij kwetsbaarheid. Sluit 1G1P1R pas af bij voldoende zelfredzaamheid.

7. De samenwerking is helder.

We werken samen op een duidelijke manier. Taken en verantwoordelijkheden zijn helder. Wanneer het samenwerken niet gaat zoals is afgesproken, gaan we daarover in gesprek. We zetten door en schalen op als dat nodig is.

To do: Werk volgens competentieprofielen proces- en casusregisseurs, neem verantwoordelijkheid en schaal op en af indien nodig of wenselijk. Laat regie niet vastlopen op onvoldoende samenwerking of onduidelijke afspraken.

8. Er is zicht op kwaliteit

We kijken naar de kwaliteit van de zorg en bewaken de kwaliteit. Als de kwaliteit van de zorg niet voldoende is, wordt direct bijgestuurd. We monitoren of de zorg effectief is en volgens afspraken wordt uitgevoerd.

To do: Zorg voor kwalitatief goed ondersteuningsplan en eventueel veiligheidsplan waar acties en afspraken concreet en afvinkbaar geformuleerd zijn. Plan altijd een voortgangsoverleg, monitor concreet de acties en afspraken tijdens een voortgangsoverleg. Pas doelen en acties aan indien nodig.