De website is vernieuwd en actueel

8 resultaten van 1Gezin1Plan1Regisseur

Welke resultaten behaal je met 1Gezin1Plan1Regisseur?

1. Zelfregie wordt versterkt


De klant(en) staan centraal en zelfregie wordt gestimuleerd waardoor eigen kracht en zelfverantwoordelijkheid wordt versterkt.

To do: Zet de klant(en) vanaf de start centraal bij het overleg, plan en uitvoering.

2. Iedereen is betrokken

De klant leeft (meestal) binnen een huishouden of een gezin. Systeemgericht werken zorgt ervoor dat alle leden van het huishouden meedoen bij het voeren van regie.

To do: Neem alle leden van het huishouden mee vanaf de start 1G1P1R.

3. Samenredzaamheid en participatie worden vergroot

Het sociaal netwerk, samenredzaamheid en participatie wordt vergroot door leden van het netwerk met elkaar te verbinden en deelnemen aan de samenleving te stimuleren.

To do: Verbind het netwerk met de klant(en) vanaf de start 1G1P1R.

4. Er wordt ondersteuning binnen een samenhangend systeem geboden

Ondersteuning wordt binnen een samenhangend systeem geboden. Bij problematiek van een gezinslid worden de gevolgen voor de andere gezinsleden onderzocht. Indien nodig wordt gestuurd op duurzame veiligheid en herstel van de schade.

To do: Werk met een ondersteuningsplan en eventueel veiligheidsplan, stel samenhangende doelen en concrete acties vast en voer uit.

5. Er is continuïteit binnen de gemaakte afspraken


Als er zorgen bestaan over de veiligheid van gezinsleden, kan zorg en ondersteuning wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend zijn. Continuïteit binnen de afspraken die er zijn, is belangrijk.

To do: Werk bij onveiligheid altijd met 1G1P1R, werk volgens de landelijke visie ‘Gefaseerd samenwerken aan veiligheid’,  stel het veiligheidsplan vast met realistische veiligheidsafspraken en voer uit.

6. Zorg wordt duurzaam ingezet


Er is oog voor chronische problematiek bij kwetsbare huishoudens. Chroniciteit geeft blijvende veiligheidsrisico’s, ook als het acute problemen bedwongen is. Kwetsbaarheid en chroniciteit betekent dat de intensiteit van zorg van wisselende aard kan zijn. 


To do: Bied, zolang als nodig, continuïteit bij kwetsbaarheid. Sluit 1G1P1R pas af bij voldoende zelfredzaamheid. 

7. De samenwerking tussen betrokkenen is helder


1Gezin1Plan1Regisseur geeft alle betrokken partijen een samenwerkingskader waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn en op- en afschalen helder kan worden uitgevoerd.

To do: Werk volgens competentieprofielen proces- en casusregisseurs, neem verantwoordelijkheid en schaal op en af indien nodig of wenselijk. Laat regie niet vastlopen op onvoldoende samenwerking of onduidelijke afspraken.

8. Er is zicht op kwaliteit


1Gezin1Plan1Regisseur geeft zicht op de kwaliteit van de zorg. De resultaten van de ingezette zorg kunnen effectief worden gemonitord waardoor direct kan worden bijgestuurd indien de zorg niet is afgestemd.To do: Zorg voor kwalitatief goed ondersteuningsplan en eventueel veiligheidsplan waar acties en afspraken concreet en afvinkbaar geformuleerd zijn. Plan altijd een voortgangsoverleg, monitor concreet de acties en afspraken tijdens een voortgangsoverleg. Pas doelen en acties aan indien nodig.