• 10 Resultaten van 1Gezin1Plan1Regisseur

 • 1. Zelfregie wordt versterkt

  De klant(en) staan centraal en zelfregie wordt gestimuleerd waardoor eigen kracht en zelfverantwoordelijkheid wordt versterkt.

 • 
6. Zorg wordt duurzaam ingezet

  Er is oog voor chronische problematiek bij kwetsbare huishoudens. Chroniciteit geeft blijvende veiligheidsrisico’s, ook als het acute problemen bedwongen is. Kwetsbaarheid en chroniciteit betekent dat de intensiteit van zorg van wisselende aard kan zijn.  • 2. Iedereen is betrokken
  De klant leeft (meestal) binnen een huishouden of een gezin. Systeemgericht werken zorgt ervoor dat alle leden van het huishouden meedoen bij het voeren van regie.


 • 
7. De samenwerking tussen betrokkenen is helder

  1Gezin1Plan1Regisseur geeft alle betrokken partijen een samenwerkingskader waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn en op- en afschalen helder kan worden uitgevoerd.

 • 
3. Samenredzaamheid en participatie worden vergroot
  
Het sociaal netwerk, samenredzaamheid en participatie wordt vergroot door leden van het netwerk met elkaar te verbinden en deelnemen aan de samenleving te stimuleren.

 • 8. Er is zicht op kwaliteit

  1Gezin1Plan1Regisseur geeft zicht op de kwaliteit van de zorg. De resultaten van de ingezette zorg kunnen SMART worden gemonitord waardoor direct kan worden bijgestuurd indien de zorg niet is afgestemd.

 • 
4. Er wordt ondersteuning binnen een samenhangend systeem geboden
  
Ondersteuning wordt binnen een samenhangend systeem geboden. Bij problematiek van een gezinslid worden de gevolgen voor de andere gezinsleden onderzocht. indien nodig wordt gestuurd op duurzame veiligheid en herstel van de schade.

 • 
9. Er is zicht op effectiviteit

  1Gezin1Plan1Regisseur geeft gemeenten en lokale teams zicht op effectiviteit van de zorg.

 • 
5. Er is continuïteit binnen de gemaakte afspraken

  Als er zorgen bestaan over de veiligheid van gezinsleden, kan zorg en ondersteuning wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend zijn. Continuïteit binnen de afspraken die er zijn, is belangrijk.

 • 
10. Er is zicht op financiële kaders

  1Gezin1Plan1Regisseur biedt mogelijkheden om financiële kaders te monitoren en te sturen op het beleid binnen het sociaal domein.

 • De volgende organisaties hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de informatie op deze website:
  Centrum voor Jeugd en Gezin de Bilt, Ad Astra, ASVZ, Brijder Verslavingszorg Parnassia Groep, Centrum voor Elkaar Bunnik, De Buitenwereld, De Waag, Eddee, Eleos, Enver, gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Leiden, Waddinxveen, Zuidplas, Gemiva-SVG Groep, Gewoon Thuis, GGD Hollands Midden Basiszorg Kwetsbare Kinderen, GGD Hollands Midden Jeugdgezondheidszorg, GGZ Rivierduinen, Horizon Jeugdzorg & Onderwijs, Humanitas DMH, Kwadraad, Kwintes, Leger des Heils, Leliezorggroep, Loket Wijk, MEE Midden-Holland, Parnassia Groep, Siriz, Sociaal Team Bodegraven-Reeuwijk, Sociaal Team Gouda, Sociaal Team Waddinxveen, Sociaal Team Zeist, Sociaal Team Zuidplas, Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug, Timon, Veilig Thuis Hollands Midden, William Schrikker Groep en Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden.