• Kwaliteit & Kaders

  In het document 'Kwaliteit & Kaders' vind je informatie over:

  • de kwaliteit van 1Gezin1Plan1Regisseur.
  • de uitgangspunten.
  • houdingsaspecten.
  • kwaliteitscriteria van het ondersteuningsplan en het veiligheidsplan.
  • kaders en theoretische onderbouwing.
  • doelgroep kwetsbare burgers van het Toezicht Sociaal Domein.
  • doelgroep zeer kwetsbare burgers van de VNG.
  • meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • onderzoek ‘Leren van calamiteiten 2’ van Toezicht Sociaal Domein.
  • beoordeling van de handleiding 1Gezin1Plan door TSD en STJ.
  • AVE Model (Aanpak Voorkoming Escalatie).
  • richtlijnen.
  • competentieprofielen.