• Fase 5b. Voortgangsoverleg uitvoeren

 • Procesregie: acties procesregisseur

  1. Heet iedereen welkom en maak kennis:
   • Verwelkom iedereen en schenk koffie en thee.
   • Indien er nieuwe betrokkenen zijn: stel jezelf kort voor en laat iedereen zich kort voorstellen met naam, organisatie en functie, indien betrokkene de relatie tot klant.
  2. Bespreek het doel en agenda:
   • Geef de agenda en tijdsduur aan en vraag commitment.
  3. Nodig de klant uit om kort te vertellen hoe het nu gaat.
  4. Indien het Veiligheidsplan is ingevuld: 
   • bespreek of de veiligheidsafspraken zijn behaald.
   • inventariseer de actuele krachten en zorgen specifiek gericht op (on)veiligheid en noteer deze in het Veiligheidsplan.
   • voer opnieuw de Veiligheidsschaal uit en noteer de uitkomsten in het Veiligheidsplan.
   • indien nodig: maak opnieuw veiligheidsafspraken en zet in het Veiligheidsplan.
  5. Bespreek welke doelen en acties zijn gehaald.
  6. Inventariseer kort de actuele krachten en zorgen en noteer deze in het plan,  start bij de klant en vervolg met de betrokkenen.
  7. Indien nodig: vraag de klant vervolgens welke (overige) zorgen prioriteit hebben.
  8. Indien nodig: stel gezamenlijk doelen vast en noteer deze in het ondersteuningsplan.
  9. Indien nodig: leg gezamenlijk per doel actie(s) vast en noteer deze in het ondersteuningsplan.
  10. Indien er wordt gewerkt met het Veiligheidsplan: 
   • vul de doelencheck in het Veiligheidsplan in.
   • laat de klant(en) het Veiligheidsplan ondertekenen.
  11. Indien nodig: stel gezamenlijk een nieuwe datum en tijd vast voor een volgend overleg.
  12. Vraag de klant hoe hij/zij het overleg heeft ervaren.
  13. Doe een rondje rondvraag.
  14. Bedank alle betrokkenen voor hun aandacht en inzet en geef na afloop de gelegenheid om vervolgafspraken te maken voor het uitvoeren van acties.
  15. Ga naar fase 4. Voortgang of fase 6b. Afsluiten en nazorg.

  Casusregie: acties casusregisseur

  1. Neem deel aan het voortgangsoverleg volgens de structuur zoals genoemd op de vorige pagina ‘Procesregie: acties procesregisseur’.
  2. Geef informatie beknopt en helder.
  3. Wees proactief en meewerkend, zodat het overleg binnen de gestelde tijd afgerond kan worden.
  4. Na afloop is er de gelegenheid om vervolgafspraken te maken voor het uitvoeren van acties. Gebruik dit alleen voor het uitvoeren van acties. Ga daarna direct uit elkaar. 
  5. Ga naar fase 4.
 • Toelichting

  • Zie toelichting fase 3b. Startoverleg uitvoeren.
  • Hoe het met de klant gaat is een moment opname, vraag elk overleg naar de actuele krachten en zorgen.