• Fase 5b. Voortgangsoverleg uitvoeren

  1. Verwelkom de klant en betrokkenen en schenk koffie en thee.
  2. Indien er nieuwe betrokkenen zijn: stel jezelf kort voor en laat iedereen zich kort voorstellen met naam, organisatie en functie, indien betrokkene de relatie tot klant.
  3. Geef de agenda en tijdsduur aan en vraag commitment.
  4. Nodig de klant uit om kort te vertellen hoe het nu gaat.
  5. Indien het Veilig Verder Plan is ingevuld:
   • Bespreek of de veiligheidsafspraken zijn behaald.
   • Inventariseer de actuele krachten en zorgen specifiek gericht op (on)veiligheid en noteer deze in het Veilig Verder Plan.
   • Voer opnieuw de Veiligheidsschaal uit en noteer de uitkomsten in het Veilig Verder Plan.
   • Indien nodig: maak opnieuw veiligheidsafspraken en zet in het Veilig Verder Plan.
  6. Bespreek welke doelen en acties zijn gehaald.
  7. Inventariseer kort de actuele krachten en zorgen en noteer deze in het plan, start bij de klant en vervolg met de betrokkenen.
  8. Indien nodig: vraag de klant vervolgens welke (overige) zorgen prioriteit hebben.
  9. Indien nodig: stel gezamenlijk doelen vast en noteer deze in het Plan van aanpak.
  10. Indien nodig: leg gezamenlijk per doel actie(s) vast en noteer deze in het Plan van aanpak.
  11. Indien er wordt gewerkt met het Veilig Verder Plan:
   • Vul de doelencheck in het Veilig Verder Plan in.
   • Laat de klant(en) het Veilig Verder plan ondertekenen.
  12. Indien nodig: stel gezamenlijk een nieuwe datum en tijd vast voor een volgend overleg.
  13. Vraag de klant hoe hij/zij het overleg heeft ervaren.
  14. Doe een rondje rondvraag.
  15. Bedank alle betrokkenen voor hun aandacht en inzet.
  16. Geef na afloop de gelegenheid om vervolgafspraken te maken voor het uitvoeren van acties.
  17. Ga naar fase 4. Voortgang of fase 6b. Afsluiten en nazorg.
 • Toelichting
  • Zie toelichting fase 3b. Startoverleg uitvoeren.
  • Hoe het met de klant gaat is een moment opname, vraag elk overleg naar de actuele krachten en zorgen