• Fase 3b. Startoverleg uitvoeren

  1. Ontwikkel het Plan van aanpak door onderstaande items te bespreken en in te vullen:
   • Inventariseer de krachten en de zorgen, start bij de klant en vervolg met de betrokkenen.
   • Inventariseer of de klant en gezinsleden eerder relevante hulp hebben gekregen.
   • Reflecteer over de gehele situatie en maak een integrale analyse. Bespreek samenhang van de krachten en zorgen en patronen.
   • Bespreek het gewenste resultaat.
   • Inventariseer of er zorgen zijn rondom onvoldoende basiszorg en/of onveiligheid.
   • Indien er zorgen zijn over onveiligheid, vervolg met het Veilig Verder Plan.
  2. Ontwikkel het Veilig Verder Plan door onderstaande items te bespreken en in te vullen:
   • Inventariseer de krachten op bestaande veiligheid.
   • Inventariseer de zorgen over onveiligheid.
   • Inventariseer de complicerende factoren.
   • Laat betrokkenen de veiligheidsschaal invullen.
   • Maak veiligheidsafspraken.
   • Vul de doelencheck in.
   • Laat bij de klant het Veilig Verder Plan ondertekenen.
  3. Vervolg vervolgens met het Plan van aanpak indien er nog tijd en energie over is. Maak indien gewenst een nieuwe afspraak om het overleg te vervolgen:
   • Vraag de klant vervolgens welke (overige) zorgen prioriteit hebben.
   • Stel gezamenlijk doelen vast en noteer deze in het Plan van aanpak.
   • Leg gezamenlijk per doel actie(s) vast en noteer deze in het Plan van aanpak.
  4. Geef informatie over de verantwoordelijkheden bij uitvoering en regie.
  5. Stel gezamenlijk een nieuwe datum en tijd vast voor het volgende overleg.
  6. Vraag de klant hoe zij het overleg hebben ervaren.
  7. Doe een rondje rondvraag.
  8. Bedank alle betrokkenen voor hun aandacht en inzet.
  9. Geef na afloop de gelegenheid om vervolgafspraken te maken voor het uitvoeren van acties.
  10. Ga naar fase 4.
 • Toelichting
  • Bij een overleg zijn meestal meerdere partijen aanwezig: klant, familie, vrienden, professionals, jeugd- en volwassenzorg en jijzelf als regisseur. Al deze partijen hebben hetzelfde belang: iedereen streeft ernaar dat het goed gaat met de klant. Maar dan... de invulling van wat goed is, wat eenieder in het belang van de klant acht, de omstandigheden die dit mogelijk of onmogelijk maken, de organisatorische, inhoudelijke en persoonlijke dilemma’s, visies op opvoeden, welzijn, basiszorg… Allerlei factoren zorgen ervoor dat de invulling ‘het gaat goed met de klant’ door eenieder op een andere wijze kan worden uitgelegd. Als voorzitter is het jouw taak daar leidend in te zijn en structuur in aan te brengen.
  • Hou vast aan de agenda en de tijd. Laat een overleg niet uitlopen.
  • Geef de klant een centrale positie in het overleg. Het gaat om de invulling van zijn/haar leven.
  • Start telkens bij de klant bij een nieuw item (krachten, zorgen, doelen, acties). Vraag vervolgens gezinsleden, informeel netwerk en daarna het formeel netwerk naar hun mening. Dit versterkt zelfregie en samenredzaamheid.
  • Voer de krachten- en zorgenanalyse systeemgericht uit. Voor gezinnen, kinderen en/of jongeren kan de GIZ-methodiek worden ingezet en voor volwassenen de Zelfredzaamheidsmatrix. Gebruik bij signalen van onvoldoende basiszorg, onveiligheid en/of geweld voor gezinnen de ARIJ, LIRIK of CARE-nl.
  • Ontwikkel het plan in gewone mensentaal. Gebruik geen vakjargon en citeer degene die verwoord.
  • Vul het Plan van aanpak en eventueel het Veilig Verder Plan samen met de klant en betrokkenen in en zorg dat deze voldoet aan de kwaliteitscriteria.
  • Benoem een regisseur, sluit zoveel mogelijk aan bij de wens van klant.
  • Verantwoordelijk is:
   • voor het uitvoeren van de acties en afspraken: klant, gezinsleden, familie, vrienden, professionals.
   • voor regie over de dagelijkse ondersteuning van een persoon of gezin: casusregisseur.
   • voor het faciliteren van de samenwerking tussen betrokkenen: procesregisseur
   • voor oplossen van stagnatie in de uitvoering van het Plan van aanpak: procesregisseur.