• Procesregie: acties procesregisseur Overleg met de klant of 1Gezin1Plan1Regisseur kan worden afgesloten. Overleg of een vervolg wenselijk is.  Zo ja, bespreek met de klant en diens netwerk wat wenselijk is bij een vervolg. Leg vast wie, wat, wanneer en hoe vaak inzet nodig is. Bespreek wie kan ondersteunen bij vragen. Stel vast wanneer wordt afgesloten. Evalueer het traject en de [...]

  Read more

  Procesregie: acties procesregisseur Bij overdracht, op- of afschalen van de procesregie: Stel vast wie vanaf welk concreet moment de procesregie overneemt. Draag de procesregie zorgvuldig en verantwoord over. Sluit de betrokkenheid zorgvuldig en verantwoord af. Casusregie: acties casusregisseur Bij overdracht betrokkenheid: Communiceer overdracht naar de klant, betrokkenen en procesregisseur. [...]

  Read more

  Procesregie: acties procesregisseur Heet iedereen welkom en maak kennis: Verwelkom iedereen en schenk koffie en thee. Indien er nieuwe betrokkenen zijn: stel jezelf kort voor en laat iedereen zich kort voorstellen met naam, organisatie en functie, indien betrokkene de relatie tot klant. Bespreek het doel en agenda: Geef de agenda en tijdsduur aan en vraag commitment. Nodig de klant uit om [...]

  Read more

  Procesregie: acties procesregisseur Zorg voor locatie, beamer, laptop, koffie en thee. Stuur de betrokkenen een uitnodiging ter herinnering. Bereid indien nodig het plan op praktische punten verder voor. Indien gewenst: vraag secretariële ondersteuning aan collega of betrokkene. Indien voorzitter: bereid jezelf op het voorzitterschap voor. Bereid de agenda, tijdsduur en structuur van het [...]

  Read more

  Procesregie: acties procesregisseur Stuur de klant en professionals een pdf van het ondersteuningsplan en/of de digitale toegang in geval een digitaal plan. Monitor het traject:   Communiceer transparant en duidelijk naar betrokkenen. Wees bereikbaar voor signalen. Behandel tussentijdse signalen over uitvoering, coördinatie en stagnatie. Schaal indien nodig op. Vervolg met fase [...]

  Read more

  Procesregie: acties procesregisseur Heet iedereen welkom en maak kennis: Verwelkom de eerste keer een kwartier voor aanvang de klant en informeel netwerk. Leg nogmaals (kort) de werkwijze uit. Verwelkom de andere betrokkenen en schenk koffie en thee. Stel jezelf kort voor en laat iedereen zich kort voorstellen met naam, organisatie en functie en relatie tot de klant. Bespreek het doel en [...]

  Read more

  Procesregie: acties procesregisseur Bereid samen met de klant het plan voor. Vul persoons- en contactgegevens in. Inventariseer betrokkenen uit het informeel en/of formeel netwerk. Vraag de klant of er een voorkeur voor de procesregisseur is. Indien minderjarig en voldoet aan criteria VIR: geef aan dat jeugdige in de VerwijsIndex Risicojongeren wordt gesignaleerd. Voor zover gewenst: vul samen [...]

  Read more

  Fase 2. Intake

  13 Jan 2020 | Werkproces

  Procesregie: acties procesregisseur Verhelder de vraag van de klant. Inventariseer en analyseer krachten en zorgen. Start 1Gezin1Plan1Regisseur  volgens de criteria die binnen jouw organisatie of regio zijn vastgesteld. Zijn er geen criteria vastgesteld? Start dan in ieder geval wanneer de klant onder de criteria van kwetsbaar huishouden valt (zie toelichting). Leg de werkwijze uit. [...]

  Read more

  Procesregie: acties procesregisseur Vraag van klant komt binnen. Check basiszorg en veiligheid: (acute) onveiligheid en/of onvoldoende basiszorg? Ga naar ‘Aanvullende acties bij onveiligheid’ en start altijd 1Gezin1Plan1Regisseur. Ga door naar fase 2. Casusregie: acties casusregisseur Vraag van klant komt binnen. Indien de klant een maatwerkvoorziening nodig heeft, wordt de klant [...]

  Read more

  Werkproces

  8 Jan 2020 | Werkproces
  Werkproces

  Het document 'Werkproces' geeft informatie over: de uitgangspunten in het werkproces. 1Gezin1Plan1Regisseur in het primair werkproces. de zes fasen van het werkproces. de acties van de procesregisseur en de casusregisseur en een toelichting. de aanvullende acties wanneer onveiligheid ontstaat. de verantwoordelijkheidsverdeling van de proces- en casusregisseur wanneer de meldcode wordt gevolgd. [...]

  Read more